• Je pro nás důležité, abyste se v našem online prostředí cítili stejně dobře, jako při osobním setkání. Pokud Vám bude na našich stránkách připadat něco nedostatečné či nesrozumitelné, budeme vděční za zpětnou vazbu na trafogallery@trafogallery.cz
  • Pro vyjasnění pojmů, možností, práv a povinností prosím čtěte dále:

Všeobecné obchodní podmínky a pravidla ochrany osobních údajů

I. Obecná ustanovení a definice

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Trafo Gallery s.r.o., IČ: 05937949, se sídlem Nad Zemankou 894/3, 14700 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 273294, vedené u Městského soudu v Praze (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a 3. osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod provozuje Prodávající na webové stránce umístěné na internetové adrese www.trafogallery.cz.

Kupujícím se rozumí být kupující – podnikatel nebo kupující – spotřebitel.

Kupujícím – spotřebitelem se rozumí každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Kupujícím – podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je dále považována ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Předmětem koupě se ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí umělecké publikace, grafické tisky a další originální umělecké výrobky a díla.

Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s obsahem všeobecných obchodních podmínek a jejich obsah považuje za jasný a srozumitelný. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením všeobecných obchodních podmínek.

Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou vyhotovena v českém jazyce a stejně tak kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Prodávající může znění všeobecných obchodních podmínek měnit či doplňovat.

NOZ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

II. Uzavření kupní smlouvy

Kupující má možnost objednat umělecké předměty a publikace na webové stránce www.trafogallery.cz a odesláním elektronické objednávky prodávajícímu. Kupující učiní elektronickou objednávku tak, že na webové stránce www.trafogallery.cz označí zboží na objednávkovém formuláři a doplní veškeré údaje na formuláři uvedené. Před odesláním závazné objednávky má kupující možnost do objednávky uvedené údaje zkontrolovat a případně je opravit. Odesláním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky a cenu zboží.

Objednávka odeslaná prodávajícímu je považována za návrh smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, které prodávající odešle na e-mail kupujícího uvedený v objednávce. Součástí objednávky je potvrzení ze strany kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Po přijetí platby prodávající pošle na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce potvrzení zpřístupnění zboží.

III. Způsob platby, způsob plnění, převzetí zboží, osobní odběr

Objednávky lze hradit skrze platební bránu paypal, platební kartou, hotově v prostorách Trafo Gallery (Hala 14, Holešovická tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7) nebo bankovním převodem na základě zálohové faktury, kterou vystaví prodávající po přijetí objednávky a pošle ji na a e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Splatnost faktury je uvedena přímo na faktuře. Neuhradí-li kupující tuto fakturu řádně a včas, objednávka je stornována. Kupující může v takovém případě možnost objednat školení tvorbou nové objednávky.

Zboží je doručováno přepravní službou, kterou si kupující zvolí při vyplňování objednávky. Při přebírání zboží od přepravce je kupující povinen pečlivě zkontrolovat dodané zboží.
DOPORUČENÍ PRO KUPUJÍCÍHO: Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. O vadně doručené zásilce, či odmítnutí převzetí porušené zásilky nás prosím bezodkladně informujte
prostřednictvím elektronické pošty na adrese: www.trafogallery.cz.
Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je kupující povinen o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo prodávajícího, v závislosti na druhu kupujícím vybrané přepravy. Ceny za přepravu určuje aktuální sazebník přepravní společnosti.

Osobní odběr zboží je možný v sídle Trafo Gallery (Hala 14, Holešovická tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7) a je zdarma.
Zákazník má možnost výměny neporušeného zboží s fakturou do 14 dnů ode dne převzetí za jiné zboží. Peníze při výměně zboží prodávající nevrací.


IV. Autorská práva

Kupující (dále jen “uživatel”) bere na vědomí, že umělecké předměty jsou dílem ve smyslu autorského zákona, a jako takové podléhá ochraně tohoto zákona a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.

Kupující bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.

V. Vyloučení odpovědnosti

Kupující má právo seznámit se s kvalitou nabízených předmětů prodávajícího před objednáním mimo jiné na webových stránkách prodávajícího www.trafogallery.cz.

VI. Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje ve smyslu § 13 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a ve smyslu § 2085 a násl. občanského zákoníku práva a povinnosti mezi prodávající Trafo Gallery s.r.o., IČ: 05937949, se sídlem Nad Zemankou 894/3, 14700 Praha 4 (dále jen „prodávající“), která jedná v rámci své podnikatelské činnosti, a kupujícím, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“), zejména pak rozsah, podmínky a způsob uplatnění práv z vadného plnění („reklamace“).
Kupujícím se rozumí osoba, jež uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu ke zboží nabízenému
prodávajícím v internetovém e-shopu na adrese: www.trafogallery.cz nehledě na to, zda je kupujícím podnikatel či spotřebitel.
Prodávající musí objednané zboží kupujícímu dodat bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo
obvyklými tak, aby bylo možné věc po stanovenou dobu používat podle účelu smlouvy. Zboží je vadné, není-li v ujednaném množství, jakosti a provedení. Reklamovat nelze vady, které kupující sám způsobil (nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem či mechanickým poškozením zboží) nebo o kterých již při koupi věděl. To platí i u vad, kvůli kterým se s prodávajícím dohodl na snížení ceny zboží. Prodávající neodpovídá za běžné opotřebení věci. Při reklamaci musí být reklamované zboží v původním balení. Pokud bude v poškozeném obalu a nebude kompletní, nebude převzato k reklamaci.
Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada.
Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

VII. Pravidla ochrany osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen “GDPR”) a právním předpisy České republiky.

Prodávající vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím a za účelem přímého marketingu (zejména zasílání obchodních sdělení). Zákonným důvodem zpracování je plnění smlouvy, plnění právních povinností a oprávněný zájem (přímý marketing).

Osobní údaje Kupujícího budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení, sídlo, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo.

Prodávající pro plnění smlouvy používá služeb subdodavatelů jakožto zpracovatelů, zejména poskytovatele a správce objednávkového software, poskytovatele účetního software a poskytovatele mailingových služeb (osobní údaje jsou ukládány v EU i mimo EU). Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Prodávající a subdodavatelé uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatelé odpovídají za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nesou vůči Kupujícímu přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů. Subdodavatelé se sídlem mimo EU (poskytovatelé mailingových služeb) se formou účasti v právním rámci Privacy Shield zavázali dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů jakou stanoví GDPR.

Prodávající přijal právní, organizační a technická opatření pro ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů. 

Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem.

Osobní údaje klienta budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a zákonných lhůt. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Kupující má právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Uvedená práva lze uplatňovat a jakékoli dotazy k ochraně osobních údajů lze posílat na trafogallery@trafogallery.cz. V případě, že se Kupující domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Prodávající používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webového rozhraní souhlasíte s použitím zmíněné technologie. 

VIII. Sdělení prodávajícího kupujícímu před uzavřením smlouvy

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že ve smyslu § 1810 a následující NOZ obdržel od prodávajícího před uzavřením smlouvy jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:

totožnost prodávajícího, popř. telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj,

označení zboží a popis jejich hlavních vlastností,

cenu zboží, případně způsob jeho výpočtu včetně všech daní a poplatků,

způsob platby a způsob dodání plnění,

údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv.

Kupující odesláním objednávky dále potvrzuje, že ve smyslu § 1820 a následující NOZ obdržel od kupujícího před uzavřením smlouvy distančním způsobem jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:

údaje o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,

podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, lze-li ho využít, jakož i formulář na odstoupení od smlouvy,

údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

1.    Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém
obchodě), má kupující – spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Je-li objednávka rozdělena do několika zásilek, běží lhůta od doručení poslední z nich.


Do oznámení o odstoupení od smlouvy uveďte tyto údaje:

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
• Datum obdržení:
• Jméno a příjmení kupujícího:
• Adresa kupujícího:
• Číslo objednávky nebo faktury
• Číslo účtu k vrácení kupní cenu
• Tel. kontakt:
• Datum:
• Podpis kupujícího: (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě)

Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na adresu:
Trafo Gallery, s. r. o., Nad Zemankou 894/3, 14700 Praha 4


V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Prodejce vrací celou částku, kterou od kupujícího na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dopravu při prvním dodání zboží kupujícímu. Náklady spojené s navrácením zboží zpět prodejci nese kupující.
Při odstoupení od kupní smlouvy neakceptuje prodávající zboží vrácené prostřednictvím dopravy s dobírkou.
Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí
prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.
Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je

vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu

škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

IX. Závěrečná ustanovení

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právními předpisy České republiky. Případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může kupující obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Pro prodávajícího i kupujícího je závazné znění obchodních podmínek uvedené na webových stránkách prodávajícího v den, kdy kupující učiní objednávku.

Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v rámci EU lze řešit podáním na EU online platformě. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 20. 12. 2020.