0

Žádné produkty v košíku.

Jakub Janovský: Silicon Family

25. 10. 2016 - 27. 11. 2016

Vystavující:

Kurátor:


Kurátor: Otto M. Urban

Výstava potrvá do 27. 11. 2016

Jakub Janovský absolvoval Ateliér kresby Jitky Svobodové na pražské AVU v roce 2010, o rok dříve začal působit v ateliéru vysočanské Trafačky, kde pracoval až do jejího konce, roku 2014. Již před tím, v Jihlavě, však začal vytvářet pomíjivé kresby v opuštěných interiérech a exteriérech, svéráznou formu výtvarného vstupu do veřejného prostoru, nástěnné skicáky, které často obsahují motivy, které se následně objevují na malbách. Tyto dočasné vstupy, ve kterých autor pokračuje do současnosti, nejednou využívají reálný stav objektů, včetně opadaných či pobouraných zdí a omítek.

Již tehdy byly u Janovského časté motivy spojené s dětstvím, stejně jako s násilím a zvláštním sexuálním fetišismem. Jeho práce působí dojmem nedořečeného, nejsou za zdánlivou hranou zobrazitelného, ale o to více jsou za hranou emocionálního vnímání. Janovský nikdy nepracoval v hektolitry krve či s čistou pornografií, náznak je pro něj silnější než dořečená explicitní informace. Chmurné a úzkostné vize dětství jako první v českém prostředí výrazně představil Josef Bolf. Otevřel velké téma, které je dnes v současném umění zcela etablované a zabývá se jím celá řada autorů. Výhodou, ale i možným problémem témat spojených s dětstvím a dospíváním je jeho šíře a bohatost, která může vést až k sentimentální upovídanosti. Janovského vize jsou však lakonické, strohé, přímé, někdy až nepříjemně. Rodinné vztahy se v jeho obrazech stávají spíše utahujícími se pouty, manipulujícími a deformujícími jednotlivé individuality. Identita a osobitost se schovávají za maskami či v kápích, zasvěcující rituál může začít.

K výstavě byla vydána speciální stejnojmenná dvojjazyčná publikace, za grafický design děkujeme Anně Isse (www.imagery.cz), za fotografie patří velký dík Tomaši Raslovi, za tisk a trpělivost Martinu Loudovi z Indigoprint.

Komentovaná prohlídka s autorem a kurátorem: čtvrtek 3. listopadu v 17.00

Workshop pro děti s autorem: sobota 19. listopadu 14.00-16.00

Děkujeme partnerům výstavy: Ministerstvo kultury České republiky, Magistrát hl. m. Prahy, Městská část Praha 7, Art District 7, INDIGOPRINT, Radio 1, BU2R, ArtMap, PhatBeatz.

Curator: Otto M. Urban

Exhibition lasts till November 27, 2016

Jakub Janovský studied drawing at Jitka Svobodová Studio at the Academy of Fine Arts in Prague, a year before he started his residency at the Trafačka art centre. Even before this, in Jihlava, he had begun to create short-lived drawings on abandoned interiors and exteriors, mural sketches often containing motifs that later appeared in his paintings. These ephemera, which the artist continues to draw on, often feature the genuine state of a building, including its crumbling walls and peeling plaster.

Motifs were already to be found in Janovský’s work linked with childhood, violence and unorthodox sexual fetishism. His work hints at an unfinished narrative. It is not beyond the supposed boundary of that which can be depicted so much as beyond the boundary of the emotionally perceivable. Janovský never worked with gallons of blood or with straightforward pornography. For him subtle intimations are more powerful than in-your-face information. A vision of childhood stressing its bleakness and anxiety was first served up in this country by Josef Bolf. In doing so Bolf opened a can of worms that has found an established place and many practitioners in contemporary art. Both an advantage and a potential problem of themes linked with childhood and adolescence is the breadth and depth of the topic, which can result in a gushing sentimentality. However, Janovský’s visions are laconic, terse and direct, and sometimes painfully so. In his paintings family relationships become tight shackles that manipulate and distort individuality. Identity and idiosyncrasy are concealed behind masks or hoods: the rite of passage may begin.

A bilingual catalogue accompanies the exhibition

Exhibition accompanying programme:

Guided tour with Jakub Janovský and Otto M. Urban on Thursday, November 3, at 5pm

Workshop for children with Jakub Janovský on Saturday, November 19, 2–4pm

Thanks to all our partners and supporters: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Městská část Prahy 7 / Artdistrict 7, Indigoprint, s. r. o., Radio 1, BU2R, Artmap, Phatbeatz.

 

 

Jakub Janovský: Silicon Family