0

Žádné produkty v košíku.

Černočerná žluč / Pitch-Black Bile (24. 10. – 6. 11. 2013)

Mezi všemi umělci představenými na výstavě Černočerná žluč existuje mnoho společného. Z vizuálního hlediska je to zejména sklon k expresivnímu a symbolistickému projevu, z obsahového se jedná o znázornění osobních témat na hraně utopistických vizí (Alena Anderlová či Igor Grimmich), ponurých zákoutí podvědomí (Jakub Janovský a Martin Salajka) a erotikou nabitých motivů (Jakub Hubálek, Martin Krajc, Tomáš Němec). Na povrch vystupuje primární prvek jejich kolektivního zájmu, chápání malby jako přirozenosti samé, bez politicko-sociálního kontextu a hlubšího zájmu o evidenci vlastní pozice na současné výtvarné scéně. Fakt, že jsou všichni tito autoři zástupci narativní malby, která je v tuto dobu v našich vodách opomíjena, se pro ně stává druhotným. Důležitá je pro ně především potřeba něco sdělovat, popustit svoji melané cholé, nebo-li černou žluč, která je v temperamentu každého z nich zastoupena jinou hladinou.

The artists represented at the exhibition Black Bile all have a lot in common. Visually they reveal a sensitivity for the expressive and symbolic, while in terms of content they explore personal themes on the border of utopian visions (Alena Anderlová and Igor Grimmich), dark corners of the unconscious (Jakub Janovský and Martin Salajka), and the eroticism of charged motifs (Jakub Hubálek, Martin Krajc and Tomáš Němec). The surface reveals the primary element of their collective interest, i.e. an understanding of painting as spontaneity, without a political-social context or a deeper interest in the evidence of their own position on the contemporary art scene. The fact that all of these artists are representatives of narrative painting, which at present is often ignored on the Czech art scene, is of secondary importance to them. Instead, what is important is the need to share something, to discharge their melancholia, or black bile, which is represented by a different level in the temperament of each of them.

Alena Anderlová, Igor Grimmich, Jakub Hubálek, Jakub Janovský, Martin Krajc, Tomáš Němec, Martin Salajka

Kurátorka: Monika Doležalová