0

Žádné produkty v košíku.

Gloomy Sunday (Massakr Vol . 3: Hungarian Madness)

28. 6. 2018 - 12. 8. 2018

Vystavující: Csaba Kis Róka, László Gyõrffy, Géza Szöllősi, Zsófi Pollmann, Pista Horor

Kurátor: Otto M. Urban


Výstava Hungarian Madness představí tvorbu současných maďarských výtvarníků a výtvarnic střední a mladší generace. Vybrané umělce spojuje společný zájem o témata, která se zabývají odvrácenou stranou současného světa. Ve svých obrazech, kresbách, grafikách, plastikách, instalacích či videích ukazují často náměty, které sice rezonují současnou civilizací, ale přesto stojí jakoby na okraji. Otázky smrti, sexuality či identity prezentují v často vyhrocených situací, často však také navazují na umělce z historie, na expresivní malby Matthiase Grünewalda či na halucinatorní vize Hieronyma Bosche, stejně jako na tvorbu symbolistů a dekadentů z přelomu 19. a 20. století.

Řada z uvedených autorů se již výrazněji prosadila i v mezinárodním kontextu, jejich práce se objevily na významných mezinárodních přehlídkách. V českém prostředí se až na výjimky (Géza Szöllősi nebo Csaba Kis Róka) jedná o málo známé autory a prezentace jejich tvorby by zásadním způsobem ovlivnila a inspirovala i českou uměleckou scénu. Výstava představí reprezentativní průřez jejich dílem. S ohledem na mimo výtvarné aktivity některých umělců (film, hudba atd.), se nabízí i bohatý doprovodný program.

////////////

The Hungarian Madness exhibition will present the work of contemporary Hungarian artists and designers of the middle and younger generation. Selected artists combine a common interest in topics that address the farthest face of the contemporary world. In their paintings, drawings, graphics, sculptures, installations, or videos, they often show themes that resonate with contemporary civilization, but still seem to be on the edge. Questions of death, sexuality, or identity are presented often in extreme situations, but they also often relate to artists from history, expressive paintings by Matthias Grünewald, or the hallucinatory visions of Hieronymus Bosch, as well as the creation of symbolists and decadents from the turn of the 19th and 20th centuries.

Many of these authors have already made a stronger impact in the international context, and their work has appeared at major international shows. In the Czech environment, with exceptions (Géza Szöllősi or Csaba Kis Róka), these are little known authors, and the presentation of their work would have a major influence and inspired the Czech artistic scene. The Hungarian Madness exhibition will present a representative cross-section of their work. With regard to the non-artistic activities of some artists (film, music, etc.), there is also a rich accompanying program.